Електронні таблиці та їх призначення

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Системи опрацювання електронних таблиць, їх основні функції. Координати комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Робота з файлами електронних таблиць (книгами). Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування. Робота з аркушами.


Практична робота «Створення, редагування та форматування електронної таблиці»


Мета уроку:

1. Вивчати призначення електронних таблиць; розміщення інформації в електронних таблицях; вчитись завантажувати програму опрацювання електронних таблиць; вводити числову, формульну та текстову інформацію за допомогою програми опрацювання електронних таблиць.

2. Розвивати аналітичне мислення; вдосконалювати практичні вміння з використання програм.

3. Виховувати наполегливість у досягненні мети; працелюбність.


Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Основні терміни та поняття: електронна таблиця, табличний процесор, робоча книга, комірка, діапазон.

План уроку:

1. Організаційний момент

2. Актуалізація опорних знань

3. Пояснення теоретичного матеріалу

4. Практична робота

5. Підведення підсумків уроку

6. Домашнє завдання

Хід уроку

Організаційний момент

Повідомлення учителем мети і завдання уроку.

Актуалізація опорних знань

Запитання на повторення:

1. Як запустити програму на виконання? Назвіть декілька способів.

2. Як відкрити файл, створений за допомогою певної програми?

3. Які стандартні елементи інтерфейсу є в програмах, що працюють під Windows?

Пояснення теоретичного матеріалу

1. Призначення табличного процесора.

2. Ключові поняття:

3. Запуск Ms Excel

4. Введення даних

5. Редагування даних

6. Форматування даних

Призначення табличного процесора.

Електронна таблиця—таблиця з деякими даними, яка зберігається в пам’яті комп’ютера.

Табличний процесор—прикладна програма, призначена для обробки ЕТ. (Приклади: SuperCalc, Lotus1-2-3, Ms Excel.)

Основні сфери використання ЕТ:

1. Розрахунок грошових оборотів у фінансових операціях.

2. Статистична обробка даних.

3. Інженерні розрахунки.

4. Математичне моделювання процесів.

Основні можливості табличного процесора:

1. Введення і редагування даних.

2. Форматування таблиць.

3. Обробка табличних даних за допомогою вбудованих функцій.

4. Представлення табличних даних в графічному вигляді.

Ключові поняття:

Робоча книга—основний документ Ms Excel, який складається з окремих робочих аркушів. Робочий аркуш (ЕТ) має табличну структуру, складається з рядків і стовпців. (Максимум в Ms Excel 97—256 стовпців на 65536 рядків).

Стовпці робочого аркуша позначені латинськими буквами від А до Z і сполученнями цих букв. Рядки пронумеровані числами.

На перетині рядків і стовпців утворюються клітинки—комірки, кожна з яких має адресу, наприклад, А1, С56, АВ16. В комірці може зберігатися текст, числа або посилання на формулу.

Прямокутна група комірок—діапазон, задається координатами верхньої лівої и нижньої правої комірок, розділених двокрапкою.

Внизу робочих аркушів є ярлики аркушів. Клацання на них відкриває вибраний аркуш.

Запуск Ms Excel

Пуск→ Программы→ Ms Excel.

Введення даних

Введення даних виконується безпосередньо в комірку або в рядку формул (над робочим аркушем).

Типи даних, які можуть зберігатися в комірках:

Текст—будь-які символи. Якщо потрібно ввести число, як текст, поставте на початку апостроф. Довжина до 255 символів.

Числа—цілі, десяткові и звичайні дроби, в стандартнім вигляді. Якщо число не поміщається, то з’явиться « ######».

Послідовності—виділити першу комірку (для числових послідовностей з кроком більше 1—дві сусідні комірки), за маркер автозаповнювача (на границі виділення) розтягнути область заповнення.

Редагування даних

Редагування даних виконується стандартно.

(Повторити засоби редагування даних у текстовому редакторі:

Операції видалення, вставки символів.

Операції з фрагментами тексту:

• Виділення

• Видалення—клавіша DELETE або КОНТЕКСТНЕ МЕНЮ—Удалить або Правка—Удалить

• Копіювання—CTRL+ INS, SHIFT+ INS або КОНТЕКСТНЕ МЕНЮ—Копировать, КОНТЕКСТНЕ МЕНЮ—Вставить, або перетягування при натиснутій CTRL.

• Переміщення—за допомогою миші або КОНТЕКСТНЕ МЕНЮ-Вырезать, КОНТЕКСТНЕ МЕНЮ—вставить). Форматування даних.

Виділяємо потрібну комірку або діапазон. КОНТЕКСТНЕ МЕНЮ→формат ячеек→задаємо формат числа, вирівнювання, шрифт, заливку.

Практична робота №1

Виконання роботи відбувається в 6 групах. Вчитель контролює роботу кожного учня в групі і в кінці уроку виставляє всім оцінки, враховуючи виконану роботу. Коригування оцінки відбувається за допомогою усного опитування.

Завдання:

1. Створіть таблицю товарообороту магазина, яка містить стовпці:

a) Код товару ;

b) Найменування товару;

c) Ціна товару (формат «денежный»);

d) Кількість, штук;

e) Дата поступлення (формат «дата»).

1. Заповніть для 6 найменувань промислових товарів.

2. Встановіть вирівнювання в назвах стовпців по центру.

3. Змініть назву аркуша на «Товар».

4. Збережіть в свою папку в файл під ім’ям «Магазин».

Теоретичні питання:

1. Як запустити табличний процесор?

2. Як ввести дані в комірку?

3. Які дані можуть зберігатися в комірці?

4. Як працює Автозаповнювач?

5. Як змінити формат комірки?

6. Як виділити комірку?

7. Як виділити діапазон комірок?

8. Як зберегти файл під певним ім’ям?

Підведення підсумків уроку

За допомогою табличного процесора ми можемо створювати та обробляти дані в таблицях. Основні операції в Ms Excel виконуються аналогічно операціям Ms Word.


Практичне завдання

1 варіант

1. Створіть таблицю, яка містить наступну інформацію про річки України:

Площа басейна Загальна довжина Довжина в Україні
Дністер 72,1 1362 1001
Прут 27,5 910 285
Тиса 153,2 966 285
Дніпро 503,5 2285 1205
Сейм 27,5 717 232
Дунай 817 2850 164


2. Придайте вашій роботі естетичного вигляду.

3. Додайте примітки, які містять визначення понять «басейн», «довжина». (Вставка→Примечания; Правка→Примечания)

4. Одержану таблицю збережіть в файл «Річки України»

2 варіант

1. Створіть таблицю, яка містить інформацію про хімічні елементи (назву, хімічне позначення і атомну масу) елементів, які входять до групи:

а) лужних металів;

б) галогенів;

в) інертних газів;

г) халькогенів (підгрупа оксигену).

2. Придайте вашій роботі естетичного вигляду.

3. Додайте примітки, які містять визначення поняття «атомна маса» та «валентність» для кожного елементу. (Вставка→Примечания; Правка→Примечания)

4. Одержану таблицю збережіть в файл «Хімічні елементи»