Рольова компетентність

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Рольова компетентність як складова поняття "життєва компетентність".

На наш погляд психологічні (насамперед - життєві) ролі досить істотно пов'язані із життєвою компетентністю особистості, а рольова компетентність є однією з її важливих складових. Що вкладається в поняття "компетентність"? У більшості джерел під ним розуміється система умінь і здатностей людини розв'язувати певні завдання.

Залежно від виду завдань розглядаються різні види компетентності.Життєва компетентність - це здатність людини вирішувати життєві проблеми. Близьким до нього є поняття "соціальний інтелект". Рольова компетентність - здатність розв'язувати життєві проблеми, пов'язані з рольовою поведінкою або її засобами.

У вітчизняній літературі аналізуються й інші поняття, близькі за своїм змістом до наведених. Так, "компетентність в спілкуванні" - це уміння долати труднощі спілкування, у першу чергу, соціально-перцептивного плану, здатність рефлексувати власні вияви в спілкуванні і використовувати одержану інформацію для самопізнання .

"Життєва компетентність"

- це вміння не зосереджуватися лише на собі, а виходити за межі особистого егоцентризму, віру у свої адаптивні можливості, умінні розумно виходити за межі норм, уникати зайвої мінливості і відносності світу .

"Соціально-психологічна компетентність"

- це здатність розв'язувати різноманітні соціально-психологічні завдання.

"Комунікативна компетентність"

розглядається як готовність особистості до комунікативної діяльності. У зарубіжних джерелах зустрічається тлумачення соціальних ролей з точки зору "компетентностей взаємодії". Так, М. Атаї та Дж. Дарлі під компетентностями взаємодії розуміють здатності створювати нові зразки виконання ролі реконструюванням знайомих, набутих в практиці прикладів, що дає змогу діяти в специфічних змінах ситуацій взаємодії. Серед базових компонентів розглядаються "здатності відображати перспективу іншого" та вміння "самоконтролю" .

5892.jpg

Близьке до компетентності є поняття грамотність. Існує концепція "емоційної грамотності", запропоноване відомим транзактний аналітиком К. Стайнером. Автор пов'язує цю властивість з системою здатностей і життєвих умінь, насамперед таких, як здатність розуміти свої емоції, слухати інших та співчувати їхнім емоціям, продуктивно виражати емоції. Для пояснення суті поняття емоційної грамотності він використовує також поняття "емоційний інтелект" .

P1010005.jpg


Деякі характеристики особистості, які аналізуються в психологічних концепціях, стосуються рольової поведінки, що узгоджується з нашим розумінням рольової компетентності. Зокрема, у теорії психодрами Я. Морено використовується таке поняття, як "рольовий дефіцит", тобто недостатність функціонування ролей, яка виникає в процесі рольового розвитку .Розглядається первинний (рольова недостатність) та вторинний (атрофія ролей) рольовий дефіцит. Хоча це поняття використовувалося автором переважно в клінічному розумінні, його можна екстраполювати на прояви здорової психіки, і в такому разі рольовий дефіцит описує тенденції, протилежні явищу рольової компетентності.

Узагальнюючи сказане, можна зробити висновок, що рольова компетентність - це здатність особистості розв'язувати життєві проблеми, пов'язані з рольовою поведінкою, із функціонуванням життєвих ролей. Вона включає здатність оперативно володіти своїми психологічними ролями, бути повноправним суб'єктом цих ролей, включати рольову поведінку в процес власної життєдіяльності й життєтворчості, що сприяє гармонійній рольовій самореалізації. Рольову компетентність можна розглядатися не просто як функціональну надбудову над особистістю, а як інтегральну характеристику самої особистості.

Рольова компетентність і сенс буття.

Підвищення життєвої компетентності неможливе без віднайдення втраченого (або обмеженого чи не набутого) сенсу буття. Якщо людина знає, для кого, або для чого жити, то це означає, що потреби в самореалізації знайдуть русло в необхідній формі активності і не тільки наповнять радістю існування, а й допоможуть розвинути необхідні уміння й здібності для розв'язання інших важливих життєвих завдань. В. Франкл - засновник логотерапії, або методу відновлення втраченого сенсу буття, указував на три форми цінностей за допомогою яких можна подолати екзистенціальні фрустрації, тобто ситуації, коли життєвий сенс виявляється заблокованим: цінності творчості, цінності переживання і цінності відношення . Творчість, як спосіб подолання екзистенціальних фрустрацій, пов'язана з терапією творчістю, артотерапією, рольовою психотерапією та психотерапією творчим самовираженням. Те, чого не дано здійснити в реальному житті, можна здійснити в уяві, у творчому задумі, у грі. Розвиток внутрішньої частини життєвого світу, характерний для цих підходів, як засіб допомоги від життєвих труднощів, відображений також в традиціях східної філософії.

Особливістю життєвого світу дисгармонійної особистості є обмеженість її життєвих ролей. Формування нових життєвих ролей може відбуватись в штучно створеному середовищі, коли уявні ролі заступаються втраченими або не розвиненими реальними. Цим середовищем може бути:

Творчість

, як активна (вироблення творів мистецтва), так і пасивна (сприймання творів мистецтва: читання книжок, перегляд кінофільмів тощо);

Рольова гра

(розважальна, навчальна, психотерапевтична).

Нові життєві ролі сприяють відновленню рольової компетентності, що є важливою складовою життєвої компетентності особистості. У цьому велике значення мають цінності переживання. Процес переживання сам по собі є засобом перепрацювання травматичного досвіду і подолання життєвих труднощів . Рольове переживання, крім терапевтичного ефекту, має істотне значення як умова рольової компетентності.

Дуже важливим (чи не найголовнішим) завданням допомоги особистості з дисгармонійним життєвим світом у разі чи то фізичних обмежень, чи то психологічних дисгармоній (травма, бар'єр, інше обмеження) є відновлення власної самоцінності, подолання комплексу неповноцінності. Відношення (до себе і до навколишнього світу) є третьою групою цінностей. Відношення до себе як незаперечної цінності, прийняття себе і свого становища без зайвої драматизації - це шлях до знаходження нових ресурсів самореалізації (а вони є навіть у найважчих випадках обмежень життєвого світу) та основна умова підвищення життєвої компетентності.

Важливим практичним доповненням описаних теоретичних міркувань є розроблена автором система формування практичних умінь і навичок, яку можна назвати "тренінг рольової компетентності". Він є складовою частиною більш широкого навчального семінару "Рольовий креативний тренінг", або тренінг творчого спілкування .Цей вид активного соціально-психологічного навчання має на меті розкрити творчий потенціал людини, необхідний в різних формах роботи з людьми. Він полягає у формуванні навичок управління власними психологічними ролями, які вже є в рольовому репертуарі людини, у розвитку багатомірності ролей за рахунок нових різновидів наявних ролей та володінні новими уявними ролями, що виконують не лише компенсаторну функцію, а й стають інструментом підвищення творчого потенціалу особистості, в умінні більш гнучко поводитися в конфліктних ситуаціях та розв'язувати багато інших практичних завдань.

Висновки.

Засоби підвищення рольової компетентності є ефективним фактором гармонізації життєвого світу. За допомогою психотерапевтичних методів, що мають сприяти рольовій самореалізації, можна розв'язувати багато завдань, пов'язаних із численними особистісними проблемами.

Тренінг рольової компетентності дає змогу активізувати творчі резерви людини, які завжди є в достатній кількості. За його допомогою вдається підвищити творчий потенціал за рахунок більш ефективного володіння наявними творчими можливостями. Набуття відповідних умінь, навичок та здібностей сприяє гармонізації життєвого світу особистості та кращій адаптації в непростому сучасному соціальному світі.


Список використаної літератури.

1. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

2. Мід Дж. Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста: Пер. з англ. - К.: Український центр духовної культури, 2000. - 374 с.

3. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. - М.: "Канон-пресс-Ц", "Кучково поле", 2000. - 304 с.

4. Life as theater: a dramaturgical sourcebook / Ed. by D. Brissett & C. Edgley. - Chicago: Aldine, 1975.

5. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 216 с.

6. Лєпіхова Л. А. Соціально-психологічна компетентність як передумова успішної самореалізації особистості // Наукові студії з соціальної та політичної психології. Зб. статей. - Вип. 6(9). - К.: Міленіум, 2002. - С. 57-71.

7. Кобзарь Т. Л. К проблеме коммуникативной компетентности школьного психолога // Журнал практического психолога. - 1999. - № 1. - С. 62-66.

8. Personality, roles, and social behavior / Ed. by W. Ickes & E. S. Knowles. - N.Y., etc.: Springer, 1982. - 362 p.

9. Steiner C., Perry P. Achieving Emotional Literacy. - L.: Bloomsbury, 1999. - 235 p.

10. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено: Пер. с нем. - М.: Изд. гр. "Прогресс", "Универс", 1994. - 352 с.

11. Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Пер. с англ. - М.: Академический проект, 2001. - 384 с.

12. Шутценбергер А. А. Драма смертельно больного человека. Пятнадцать лет работы в психодраме с больными раком // Психодрама: вдохновение и техника / Под ред. П. Холмса, М. Карп. - М.: Класс, 1997. - С. 217-243.

13. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т. М. Титаренко. - К.: Агропромвидав України, 1998. - 348 с.

14. Горностай П. П. Творчество, как форма освоения и переживания времени личности // Психология личности и время жизни человека. - Черновцы: ЧГУ, 1991. - С. 24-32.

15. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. - М.: Медицина, 1989.

16. Жизнь как творчество / Отв. ред. Л. В. Сохань, В. А. Тихонович. - К.: Наук. думка, 1985. - 302 с.

17. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. - М.: Прогресс, 1990.

18. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). - М.: Изд-во МГУ, 1984.

19. Горностай П. П. Формирование творческой личности педагога - основа гуманистической педагогики // Итоги XX в.: гуманизация образования - проблемы и перспективы. - Витебск, 1998. - С. 121-125.


Навчальний контент

Сценарій педагогічний