Турнір знавців Pascal

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
Тема уроку: Мова програмування Паскаль. Підсумковий урок. Турнір знавців ПАСКАЛЯ
Вид уроку: закріплення знань, вмінь, навичок.
Тип: урок-турнір.
Мета уроку: повторити, закріпити вивчений матеріал, перевірити, відпрацювати й поглибити набуті знання; пробуджувати, задовольняти і розвивати інтерес учнів до інформатики, колективної творчості; формувати вміння працювати в групі.
Матеріали для проведення уроку: дидактичні картки з кодами про-грам, роздатковий матеріал, ПК, середовище програмування для реалізації Паскаль-програм.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Учням різного віку подобається грати, а бажання грати та прагнення до діяльності властиві кожній дитині. Але гра для учня повинна бути не тільки розвагою, а й працею, яка вимагає певних сил, здолання певних труднощів, потребує реалізації здібностей.

Ігрові навчальні технології сприяють розвитку ініціативи, пізнавальної активності, самостійності, творчості. Тому ігрові форми занять частіше застосовую під час перевірки результатів навчання, закріплення навичок, формування вмінь.

Алгоритмізація та програмування для учнів є більш складними розділами інформатики. Тому варто зробити декілька уроків трішки цікавішими, навіть розважальними. Це може бути, наприклад, узагальнюючий урок напередодні тематичного оцінювання, підсумковий урок теми.

Пропоную матеріал, який розраховано на учнів, якім відомі основні конструкції мови програмування Паскаль, функції та оператори (введен-ня/виведення даних, розгалуження, цикл). Крім того, запропоновані конкурси можна адаптувати й використовувати на уроках з будь-якої теми.Командний тур.

Конкурси 1-3 відбуваються одночасно

Представлення команд комбінується з конкурсом капітанів.

Капітани (призначаються вчителем) складають коротку програму-вітання, використовуючи команди модуля CRT (наприклад, на кольоровий екран вивести фразу: «Привіт учасникам турніру!»). (1 бал) Приклад програми.

Program privet;
Uses Crt;
Begin
 Textbackground(5) ;
 Clrscr; 
 textcolor(30); 
 gotoxy(29,12);
write(‘Привіт учасникам турніру!’);
End.

Конкурс «алгоритмиків».

Можлива відповідь "" "Конкурсу "Алгоритміків"" ""

Помічники капітанів (призначаються вчителем) на дошці виконують завдання. (1 бал) Відомий твір М. Твена «Пригоди Тома Сойера» починається тим, що тітка Поллі кличе хлопчика:

- Том!
Відповіді немає.
- Том!
Відповіді немає.
- Том!
Відповіді немає.

Складіть алгоритм (блок-схему) виклику Тома. У разі потреби вчитель може дати вказівку використовувати цикл із наступною умовою, блоки «процес» і «рішення».


Розминка (продовжите фразу відповідним за змістом словом).

Учи-тель називає слово, команди по черзі складають словосполучення. Наприклад, «комп'ютерна» – «програма». Варіанти відповідей мо-жуть бути найрізноманітнішими. (Кожне складене словосполучення – 0,1 бала, максимальна оцінка – 2 бали).

1 команда 2 команда
1.Безумовний... (оператор, пере-хід). 1.Умовний... (оператор, перехід).
2.Мітка... (варіанта). 2.Керівна... (змінна).
3.Параметр...(циклу). 3.Тіло...(циклу).
4.Дійсний... (тип). 4.Логічний...(тип).
5.Ключове...(слово). 5.Зарезервоване... (слово) .
6.Складений...(оператор). 6.Операторні...(дужки).
7.Блок... (схема). 7.Тип... (даних) .
8.Розділ... (міток, операторів...). 8.Логічна... (операція) .
9.Арифметична...(операція). 9.Операція...(відношення).
10.Одинарна...(точність). 10.Подвійна... (точність)
11.Виведення...(даних). 11.Уведення...(даних).
12.Перелічуваний...(тип). 12.Істинне...(висловлення).
13.Обов'язкова... (гілка). 13.Необов'язкова...(гілка).
14.Фіксована...(крапка). 14.Плаваюча...(крапка).
15.Символьний...(тип). 15.Строковий...(тип) .
16.Хибне...(висловлювання). 16.Пріоритет...(операцій).
17.Двійкова...(система числення). 17.Шістнадцятирічна... (система числен-ня).
18.Жорсткий...(диск). 18.Комірка…(пам'яті).
19.Мова…(програмування). 19.Турбо…(Паскаль).
20.Мікро…(процесор). 20.Лазерний…(диск).

На цьому етапі підбиваються підсумки конкурсу капітанів та «алгоритмиків».

Кросворд.

Кросворд (мініатюра)

Команда заповнює бланк кросворда, що складається з основних ключових слів мови програмування Паскаль. (Кожне вгадане слово – 0,1 бала, максимальна оцінка – 2,7 бали)

 • По-горизонталі:

3. Символьний тип.(Сhar) 4. Заголовок програми.(Program) 5. Початок циклу докиНе. (Repeat) 6. Логічна константа. (True) 7. Початок циклу ПОКИ. (While) 8. Процедура вводу. (Read) 9. Початок розділу операторів. (Begin) 10. Розділ функцій. (Function) 12. Кінець програми. (End) 14. Розділ міток. (Label) 16. Інакше. (Else) 18. Оператор вибору. (Case) 19. Кінець циклу докиНе.. (Until) 20. Зміна параметра на +1. (To) 21. Безумовний перехід. (Goto) 22. Розділ типів. (Type)

 • По-вертикалі:

1. Розділ змінних. (Var) 2. Розділ процедур. (Procedure) 6. Тоді, то. (Then) 7. Процедура виводу. (Write) 9. Логічний тип. (Boolean) 10. Логічна константа. (False) 11. Якщо. (If) 13. Зміна параметра на -1. (Downto) 15. Стандартний цілий тип. (Integer) 17. Початок циклу з параметром. (For) 18. Розділ констант. (Const)

Мозаїка.

Кожна команда отримує набір карток з конструкціями мови програмування Паскаль (одна картка – одна конструкція). Скласти програму, виключивши зайві оператори або описи, використовуючи якнайбільше карток. (Кожна вірно використана картка – 0,1 бала, максимальна оцінка – 1,3 бали)

1 команда
Program primer_1;
Uses crt; 
Var a, b: real; 
  c: real;
Var a, b: integer;
c := integer;
Begin
 Clrscr;
 Writeln('уведіть дані'); 
 Readln(a, b);
 If a > b Then c := a mod b
  Else c := a / b;
 Writeln('c=', c);
End.	
2 команда
Program primer_2;
Uses crt; 
Var x, y: real;
  z: real;
  z: integer;
Var x, y: integer;
Begin
 Clrscr;
 Writeln('уведіть числа'); 
 Readln(x, y);
 If x < y Then z := x / y 
   Else z := x div y;
 Writeln('z=', z);
End.


Відгадай функцію, процедуру.

По даному опису визначити функцію, процедуру, вказати номер. Команди піднімають таблички з номерами передбачуваних правильних відповідей. Плакати з ключовими словами закріплені на дошці, для зручності копії плакатів – на столах у команд. ( Кожна вірна відповідь – 0,1 бала, максимальна оцінка – 2 бали).

ПЛАКАТ 1

 1. TRUNC
 2. SUCC
 3. ROUND
 4. FRAC
 5. INT
 6. SQR
 7. SQRT
 8. EXP
 9. LN
 10. DEC

Питання до матеріалу плаката 1:

 • піднесення до квадрату; (6)
 • дробова частина числа; (4)
 • округлення аргументу до найбли-жчого цілого; (3)
 • піднесення будь-якого числа до будь-якого степеня; (0)
 • ціла частина числа (з дійсним резуль-татом); (5)
 • функція, що повертає аргументу попе-реднє значення; (0)
 • ціла частина числа (з цілим результа-том); (1)
 • зменшення аргументу на одиницю (декремент); (8)
 • корінь квадратний; (7)
 • модуль числа; (0)

ПЛАКАТ 2

 1. ARCTAN
 2. PRED
 3. RANDOM
 4. PI
 5. ODD
 6. CHR
 7. UPCASE
 8. ORD
 9. INC
 10. ABS

Питання до матеріалу плаката 2:

 • піднесення числа е до будь-якого сте-пеня; (0)
 • парність-непарність аргументу; (5)
 • порядковий номер елемента; (8)
 • модуль числа; (10)
 • процедура, що виконує збільшення аргументу на 1; (9)
 • виклик числа Пі; (4)
 • функція, що повертає аргументу попе-реднє значення; (2)
 • випадкове число; (3)
 • кут за значенням тангенса; (1)
 • значення цих функцій можуть бути типу boolean; (2, 5)


Ребус.

Скласти зарезервовані слова мови Pascal з латинських букв, що входять у фразу (назва одної з версій компілятора цієї мови – першого діалогового середовища підготовки та виконання програм на мові Паскаль, яке було створено в 1983 році засновником фірми Borland International Філіпом Каном).

Philips Automatic Super CALculator

Приклади слів: sqr, case, pi, uses… (Кожне слово – 0,1 бала)

Індивідуальний тур.

Організація контролю і самоконтролю учнів. Перевірка знань команд повторення за допомогою тестової комп'ютерної програми. (12 б)
Питання:

 • Ключове слово, яким починається цикл з параметром.
 • Ключове слово, яким починається цикл з передумовою.
 • Ключове слово, яким починається цикл з післяумовою.
 • Ключове слово, яким закінчується цикл з післяумовою.
 • Тип виразу після WHILE.
 • Значення умови для продовження роботи циклу ПОКИ.
 • Значення умови для продовження роботи циклу ДО.
 • Значення умови для закінчення роботи циклу докиНЕ.
 • Ключове слово, що забезпечує зменшення лічильника.
 • Значення умови для закінчення роботи циклу докиНЕ.
 • Знак після параметра циклу.
 • Ключове слово, що забезпечує збільшен-ня лічильника.

Підведення підсумків.

За урок кожний учень одержує оцінку – середній бал командного й індивідуального туру. Найактивніші учасники заохочуються додатковим балом.