Проект

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 16:48, 24 листопада 2009, створена Anja wesel (обговореннявнесок) (Проект)
Перейти до: навігація, пошук

Проект

Big1.jpg

Вигляд світу, який нас оточує, перетворюють проекти. Навіть сучасну людину, розбещену цивілізацією і прогресом, однак ще не позбавлену допитливості, вражають і дивують пам’ятники, великі досягнення і звершення минулого — давнього і недавнього. Чи то єгипетські піраміди, чи Змієві вали в Україні, підкорення космосу — ми знов і знов ставимо запитання: «Як удалося цього досягти?»

А удалося цього досягти саме за допомогою проектів, які створювалися заздалегіть, удосконалювалися і втілювали у реальність.

Проекти

Проект(від лат. Projectus - кинутий вперед, виступаючий, видатний вперед, що стирчить) - це унікальна (на відміну від операцій) діяльність, що має початок і кінець у часі, спрямована на досягнення заздалегідь визначеного результату або цілі, створення певного, унікального продукту або послуги, при заданих обмеженнях за ресурсами і термінами, а також вимогам до якості та допустимого рівня ризику. Унаслідок своєї унікальності проектна діяльність пов'язана з багатьма ризиками, робота з якими виділена в окремий напрям - управління ризиками. Існує окрема дисципліна в менеджменті - управління проектами (project management).

Ознаки, що діяльність не є проектом:

  • мета з самого початку не визначена або сильно змінюється в процесі виконання робіт;
  • діяльність не є керованою, тобто зовнішні залежності перевищують можливості впливу на діяльність;
  • обмеження діяльності з самого початку не визначені (терміни, ресурси, час, якість, допустимий рівень ризиків); *результат не є унікальним (наприклад, приготування обіду кожен день).

Типові проекти

Типові проекти - створення або проектування різних споживчих продуктів (будівлі, машини, електронні пристрої, програмне забезпечення). Також прикладами проектів є: переїзд в новий будинок, зміни в організаційній структурі компанії, підготовка і проведення наукового експерименту. Проектний формат в останні десятиліття широко використовується державними структурами, особливо у військовій галузі. На відміну від процесу, проект є кінцевим і має певні стійкі цілі та обмеження. Розрізняють проектну організацію та процесну (функціональну) організацію бізнесу.

Саме через історичну і суспільну необхідність за останні 50 років сформувалось управління проектами, або проект-менеджмент (Рrojekt-Мanаgement), як самостійна професійна галузь діяльності, що дає змогу здійснювати проекти різних типів і масштабів за допомогою спеціально розроблених і підтверджених досвідом методів і засобів адекватного мислення і раціональних способів дій.

На Заході використовують два поняття терміна «проект»:

1) дизайн (англ. design) — документально оформлений план споруди чи конструкції;

2) проект (англ. project) — система сформульованих у його рамках цілей, створюваних чи таких, що підлягають модернізації для реалізації цих цілей фізичних об’єктів, технологічних проектів процесів; технічної та організаційної документації для них; матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їх виконання.

У ряді галузей і народногосподарських комплексів, таких як паливно-енергетична, авіаційно-космічна, АПК, оборонна промисловість, створювані об’єкти є настільки складними, що роботи над ними здійснюються в складі не проектів, а програм, що означає більше і складніше завдання. Нині в Україні розробляються і реалізуються програми розвитку палива та енергетики, «Зерно-2002—2004 рр.», транспорту і зв’язку та інші, які, у свою чергу, складаються з низки проектів.

Перехід країни до ринкової економіки зумовив різке збільшення потреби та інтересу до методів управління в умовах ринку. Одним з ефективних сучасних напрямів у цій галузі є управління проектами. І хоч окремі елементи методології управління проектами (сітьові графіки, матричні організаційні структури тощо) використовувались у нашій країні протягом десятиріч, та загалом цей напрям не набув великого поширення. Причина в тому, що управління проектами як цілісна, в основному практична дисципліна розвивалася стосовно ринкової економіки, якої у нас не було.

Між поняттями «проект» і «план» є певна різниця. Проект, як правило, разовий, а план будується за принципом багаторазовості (довго-, середньо-, короткотермінові плани).

Таким чином, управління проектами як окрема галузь менеджменту (проектний менеджмент) — це процес управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки чому проект завершується успішно і досягає своєї мети. На рис. 1 і 2 зображено класифікацію проектів і модель управління ними. Остання об’єднує основні функції проектного менеджменту (планування, організацію, мотивацію, контроль) та специфічні інструменти, за допомогою яких ці функції реалізуються з метою досягнення поставлених цілей — параметрів проекту.

Класи проектів

Класи проектів (за складом і структурою проекту)

Рис.1. Схема класифікації проектів

7.jpg

Моделі упавління пректам

На чолі всіх великих звершень минулого явно чи неявно стояв винахідливий ініціатор і талановитий керівник, у сучасному розумінні — проект-менеджер. До останнього часу управління проектом уважалось мистецтвом, яке вимагає сплаву природного дару, розуму, волі, життєвого досвіду і добутих важкою працею знань. Такий набір вимог могли задовольнити тільки окремі, видатні особистості. І так було упродовж віків. Однак бурхливий розвиток цивілізації і прискорення науково-технічного прогресу, що особливо яскраво виявилось у всіх сферах творчої праці у другій половині ХХ ст., зажадали і вивели на авансцену нову масову професію — проект-менеджер.

Рис.2. Модель управління проектом

4.png


Модель управління проектом включає такі складові:

  • цілі управління проектами, зокрема стосовно таких основних його характеристик, як час, якість, вартість;

робоча структура проекту (WBS) — ієрархічна структура, що побудована з метою визначення й логічного розподілу всіх робіт з виконання проекту і подана у графічному вигляді. Вона може формуватись за такими принципами: за продуктами (або субпродуктами); за фазами проекту (проектування, будівництво, здача в експлуатацію);

  • за локалізацією робіт (фундамент, стіни, дах); за центрами витрат;
  • організаційна структура проекту (OBS). Всі організаційні структури поділяють на дві великі групи — зовнішні і внутрішні.

Взаємозв’язок між членами проектної команди та їхніми материнськими організаціями (плановий, фінансовий, маркетинговий, технологічний відділи) становить зовнішню організаційну структуру проекту. Внутрішня організаційна структура показує, яким чином створюється підпорядкування членів проектної команди всередині проекту. Широко використовують у проектному менеджменті і матричні структури, котрі дозволяють поєднувати переваги цільового і функціонального підходу; матриця відповідальності (двоспрямована структура), що створюється на основі робочої структури в поєднанні з організаційною структурою проекту і відповідає на запитання: який підрозділ (особа) виконує певні роботи.

Слід звернути увагу, що на всіх складових моделі управління проектами (рис.2)

  1. прийняті однакові позначення окремих видів робіт і вико-

навців;

  1. календарне планування, яке розпочинають після визначення: що потрібно роботи і хто буде робити. При цьому широко використовують сітьові графіки, які дозволяють побудувати логіку виконання робіт, їхню послідовність (у тому числі паралельність), визначити критичний шлях, а також скласти календарні графіки виконання робіт (графіки Ганта);
  2. планування ресурсів, що здійснюється, зокрема, за допомогою побудови і згладжування гістограм. У проектному менеджменті особливу увагу звертають на планування людських ресурсів;

бюджетне планування.

Моніторинг ходу здійснення проекту, оцінка рівня виконання основних параметрів та прогноз головних наслідків здійснюють за допомогою методу скоригованого бюджету та побудови S-по¬дібних кривих.

Поширеним є технічний проект.

Технічний прект

Технічний проект(робочий проект) - етап повномасштабної розробки зразка, виконаний в обсязі, що дозволяє почати детальну конструкторську розробку всіх його елементів і зразка в цілому (робоче проектування). Цей етап звичайно зрушать за часом після затвердження ескізного проекту і передбачає створення та узгодження із замовником макетного (пілотного) зразка. Узгодження як правило ведеться спеціальною комісією замовника з включенням до її складу представників Генерального конструктора та представників організацій-співрозробник.

Одним з достоїнств розгляду технічного проекту є наявність повний розмір макету (пілотного) зразка і його складових частин, що дає можливість докладно розглянути багато компонувальні і конструктивно-схемні рішення і дати по них досить впевнену оцінку функціональної реалізованості. Зазвичай, технічний проект правиться і узгоджується із замовником протягом усього етапу життєвого циклу проекту. Згідно з угодою в кінці здається пояснювальна записка до технічного проекту.'

Джерела інформації

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82