Робота в середовищі програмування Паскаль

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета уроку: ознайомити з середовищем програмування Паскаль, навчити основним прийомам роботи з текстом програми, методам налагодження програм.

Тип уроку: практична робота.

Хід уроку

Коли програма мовою Паскаль написана на папері, необхідно ввести цю програму в пам'ять комп'ютера, причому не тільки в текстовому ви¬гляді, а й у відкомпільованому (машинному). Для цього існує інтерактивне інтегроване середовище Паскаль, яке об'єднує в собі функції:

• текстового редактора — для набору та редагу¬вання текстів програм; • компілятора — для трансляції текстової про¬грами в машинний код; • налагоджувача — для покрокового виконан¬ня програм і виявлення алгоритмічних помилок у програмі.

Інтерактивним середовище називається тому, що воно знаходиться в режимі постійного діалогу з програмістом, а інтегрованим — тому що об'єднує в собі всі перелічені функції.

Запуск програми Turbo Pascal виконується за допомогою файлу turbo.exe. Після запуску на ек¬рані монітора з'являється вікно програми Turbo Pascal . У верхній частині вікна розта¬шоване головне меню, а в нижній — рядок повідомлень.

Можливості середовища Turbo Pascal дуже по¬тужні, тому розглянемо тільки деякі з них.

При роботі з клавіатурою для виходу в головне меню програми потрібно натиснути клавішу F10 або можна скористатися комбінаціями клавіш (Alt+виділена іншим кольором літера пункту меню). Під час роботи з програмою Turbo Pascal можна також використовувати мишу, принципи її вико¬ристання — стандартні.

Середовище програмування Turbo Pascal — ба-гатовіконне, воно дозволяє працювати одночасно зі 100 вікнами, але активним в кожний момент часу може бути тільки одне вікно (воно має яскраво висвітлений рядок заголовку).

Розглянемо основні пункти меню. Перші три з них (File, Edit та Search) є пунктами інтегрова¬ного текстового редактора. їхнє призначення таке:

• File — пункт меню для роботи з файлами (ство¬рення, відкриття, збереження тощо); • Edit — пункт меню для редагування програми в активному вікні з використанням буферу обміну; • Search — пункт меню для пошуку в активно¬му вікні необхідного елементу.

Крім того, пункт меню Window дозволяє швид¬ко працювати з вікнами. Його підпункти такі:

• Tile — розміщення всіх відкритих вікон на екрані мозаїкою на весь екран; • Cascade — розташування всіх відкритих вікон на екрані каскадом (видимими є тільки рядки за¬головків); • Close all — закриття всіх відкритих вікон (якщо у вікні знаходиться незбережена програ¬ма, система про це повідомить і запропонує вам її зберегти); • Size/Move — зміна розмірів та положення активного вікна (в рядку повідомлень зазначені клавіші, що дозволяють виконати ці дії); • Zoom — розгортання активного вікна на весь екран; • Next — активізація наступного вікна; • Previous — активізація попереднього вікна; • Close — закриття активного вікна; • List — виведення на екран переліку всіх відкритих вікон.

Для роботи з файлами система пропонує такі пун¬кти меню:

• New — відкриття нового вікна для створення програми; • Open — відкриття файлу, що був збережений раніше, для подальшого редагування та налаго¬дження; • Save — збереження вмісту активного вікна під «старим» іменем (тим іменем, з яким цей файл уже був збережений); якщо файл зберігається впер¬ше, система автоматично пропонує режим Save as; • Save as — збереження вмісту активного вікна під новим іменем; • Save all — збереження вмісту всіх відкритих вікон під певними іменами (якщо серед них будуть такі, вміст яких ще не зберігався, система запропо¬нує надати йому ім'я); • Change dir — зміна поточного каталогу; • Dos shell — тимчасовий вихід із середовища в операційну систему DOS (для повернення назад необхідно набрати на клавіатурі команду EXIT); • Exit — завершення роботи інтегрованого се¬редовища.

Для роботи з буфером обміну в середовищі Turbo Pascal існують стандартні засоби: Cut (Copy) — ви¬різати (скопіювати) виділений фрагмент в буфер обміну; Paste — вставити фрагмент з буферу об¬міну; Show Clipboard — передивитися вміст буферу обміну в окремому вікні; Clear — знищити виділе¬ний фрагмент.

Дуже зручним засобом при роботі з великими про¬грамами є пошукова система, що міститься в пункті меню Search. Серед підпунктів цього меню є такі:

Find — пошук заданого підрядка в тексті з ура¬хуванням таких параметрів, як регістр введення даних (case sensitive), пошук окремого слова (whole words only), напрямок пошуку (forward або backward), діапазон пошуку (Global або Selected text) та почат¬кова точка пошуку (From cursor або Entire scope);

Replace — пошук та заміна одного контексту іншим (параметри пошуку такі ж, як і в поперед¬ньому пункті);

Search again — продовження пошуку зі встанов¬леними на попередньому етапі параметрами;

• Find procedure — пошук процедури із заданим ім'ям. Наступний пункт меню Run призначений для виконання компіляції (перекладання програми з мови високого рівня на мову машинного коду) та запуску програми на виконання. В цьому пункті є також кілька зручних підпунктів: • Run — компіляція та запуск програми на ви¬конання; • Step over — покрокове виконання програми (після натискання клавіші F7 будуть виконуватися всі команди, що містяться в одному рядку програ¬ми, поки ще раз не буде натиснуто F7); • Trace into — теж покрокове виконання про¬грами, але відмінність від попереднього режиму в тому, що допоміжні алгоритми в цьому випадку будуть виконуватися як одна команда («гаряча кла¬віша» для цього пункту меню — F8); • Go to cursor — виконання програми до курсору.

При відлагодженні складних програм останні три пункти меню стануть у пригоді, щоб прослідкувати її роботу покроково. Дуже зручно в цьому випадку користуватися вікном Watch (вмикається в пункті меню Debug — Watch), в якому за бажанням про¬граміста можуть бути виведені значення змінних (для вибору необхідних змінних користуються кла¬вішами Alt + F7 з наступним введенням у діалого¬вому вікні імені потрібної змінної).

Практична частина:

Завантажити файл Turbo.exe. Відкрити нове вікно File/New. Набрати в цьому вікні довільний текст та зберегти його під власним ім'ям (File/Save). Закрити вікно (Window/Close).

1. Відкрити щойно збережений файл (File/Open). Виконати в ньому деякі зміни, потім змінити по¬точний каталог (File/Change dir) та зберегти зміне¬ний файл під новим ім'ям у новому поточному ка¬талозі (File/Save as).

2. Відкрити нове вікно та розташувати обидва відкритих вікна мозаїкою (Window/Tile).

3. У першому вікні виділити фрагмент тексту (мишкою або клавішами зі стрілочками при натис-нутій клавіші Shift). Скопіювати або вирізати ви¬ділений фрагмент в буфер обміну (Edit/Copy або Edit/Cut). Активізувати друге вікно (Alt+№ вікна) та вставити скопійований в буфер обміну фрагмент (Edit/Paste).

4. Розгорнути друге вікно на весь екран (Window/ Zoom). Організувати у цьому вікні пошук заданого підрядка, наприклад, слово «стіл» (Search/Find). Зверніть увагу на те, що якщо необхідно шукати задане слово, набране тільки маленькими буква¬ми, необхідно встановити опцію Case sensitive, a якщо необхідно шукати це слово як окреме (воно може входити до складу інших слів, наприклад, стілець), то ще й опцію Whole words only. Для орга¬нізації пошуку по всьому тексту незалежно від по¬ложення текстового курсору, крім того, необхідно вибрати опції Global та Entire scope (напрямок по¬шуку при цьому є несуттєвим).

5. Для закріплення навичок пошуку в тексті мож¬на дати ще завдання виконати заміну одного слова іншим з встановленням різного варіанту опцій.

6. Змінити розміри та місце положення актив¬ного вікна (Window/Size/move).

7. Закрити всі вікна та вийти з середовища (File/Exit).

Примітка: Майже всі вказані завдання можна виконувати за допомогою «гарячих клавіш» та миш¬ки. Учням можна пропонувати всі можливі методи, хоча, якщо учень може працювати з меню, він зав¬жди зробить необхідні дії, а при тривалій роботі з комп 'ютером учень сам дійде до бажання збільшити швидкість роботи і вивчить «гарячі клавіші».

Методи запуску на виконання та відлагоджен-ня програм необхідно ще раз повторити. Якщо ви¬стачить часу, можна на чужому коді (взятому, наприклад, з підкаталогу TP\Examples) опрацю¬вати компіляцію та запуск програми на виконан¬ня. Хоча на своїх програмах учень швидше зрозуміє цей процес.

Домашнє завдання:

• повторити сторінки 32 - 38 запропонованого підручника; • відпрацювати роботу з середовищем Turbo Pascal, опрацювати всі перелічені пункти меню.