Відмінності між версіями «Робота з таблицями. Режими створення таблиць.Введення даних в таблиці.Звязки між таблицями.43.15»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
м ()
 
(Немає відмінностей)

Поточна версія на 01:28, 7 червня 2010

Мета уроку:

- ввести поняття таблиці і її структури;

- навчити створювати таблицю різними способами;

- навчити редагувати таблицю різними способами;

- ознайомити із основними типами даних.

Ключові слова

• таблиця,

• поле,

• ключове поле,

• запис,

• типи даних;

• структура таблиці.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності (вступне слово вчителя)

Практично всі сучасні СУБД використовують реляційну модель даних. Основою цієї моделі є поняття відношення (від англ. relation), що є двовимірними таблицями.

ІІ. Сприймання та засвоєння навчального матеріалу (лекція)

Теоретичний матеріал

1. Основні поняття:

Таблиця — це набір поіменованих полів, в яких описуються властивості об'єктів.

Поле - стовпець таблиці, призначений для зберігання значень певної властивості (параметра) об'єкта.

Запис - рядок таблиці. Один запис містить дані про окремий об´єкт, який описують у базах даних.

Поле, яке містить унікальні значення, що не повторюються в жодному із записів і не є порожнім, називається ключовим.

Тип даних визначається множиною значень, які може приймати дане поле в різних записах.

2. Типи даних

В MS Access передбачено такі типи даних: 
Текстовий - тип даних, який використовується для збереження звичайного неформатованого тексту обмеженого розміром (до 255 символів). 

Поле МЕМО - спеціальний тип даних для збереження великих обсягів тексту (до 65 535 символів). Фізично текст не зберігається в полі. Він зберігається в іншому місці БД, а в полі зберігається вказівник на нього. Числовий - тип даних для збереження дійсних чисел.

Дата/Час - тип даних для збереження календарних дат і поточного часу.

Грошовий - тип даних для збереження грошових сум. Теоретично, для їх запису можна було б користуватися і полями числового типу, але для грошових сум є деякі особливості (наприклад, пов‘язані з правилами заокруглення), які роблять більш зручним використання спеціального типу даних, а не налаштування числового типу.

Лічильник - спеціальний тип даних для унікальних (тих, які не повторюються в полі) натуральних чисел з автоматичним нарощуванням значень. Природнім є використання цього типу для порядкової нумерації записів. Логічний - тип для збереження логічних даних (можуть прийматися тільки два значення, наприклад Так чи Ні).

Поле об'єкта OLE - спеціальний тип даних, призначений для збереження об'єктів OLE, наприклад мультимедійних.

Гіперпосилання - спеціальне поле для зберігання URL-адрес ресурсів Internet. При клацанні на посиланні автоматично відбувається запуск браузера і відтворюється об'єкт в його вікні. Майстер підстановок - це не спеціальний тип даних, а інструмент, з допомогою якого можна автоматизувати введення даних в поле так, щоб не вводити їх вручну, а вибирати із списку.

3. Режими створення таблиць

Для створення таблиць в MS Access передбачено кілька режимів, які обираються зі списку діалогу Нова таблиця:

• Режим таблиці — застосовується для заповнення і редагування полів таблиці.

• Конструктор — режим для задання структури таблиці, тобто імен полів і типів даних.

• Майстер таблиць — створення таблиці за допомогою програми майстра.

• Імпорт таблиць — створення таблиці шляхом введення даних із зовнішнього файла (іншої бази даних, електронних таблиць).

• Зв'язування таблиць — встановлення зв'язку між базою даних Access і даними із зовнішнього файла; в цьому режимі зміни в зовнішніх даних переносяться до бази даних Access.Серед усіх режимів створення таблиць найчастіше використовують режим Конструктора.

Створення таблиці в режимі таблиці:

1. Вибрати пункт Режим таблиці (Режим таблицы).

2. Натиснути кнопку ОК.

3. Двічі клацнути в полі імені стовпця і ввести назву.

4. Ввести інформацію в рядки таблиці.

5. Натиснути на кнопці Зберегти (Сохранить).

6. Ввести ім‘я таблиці і натиснути ОК.

Створення таблиці в режимі конструктора:

1. Вибрати пункт Конструктор (Конструктор).

2. Натиснути кнопку ОК.

3. Ввести ім‘я поля.

4. Вибрати тип поля.

5. Визначити властивості поля.

6. Задати при потребі опис поля.

7. Повторити ті ж кроки для всіх необхідних полів.

8. Натиснути на кнопці Зберегти (Сохранить).

9. Ввести ім‘я таблиці.

Робота з майстром таблиць:

1. Вибрати пункт Майстер таблиць (Мастер таблиц).

2. Натиснути кнопку ОК.

3. У вікнах майстра створення таблиць необхідно:

• вибрати зразки таблиць і поля з них за допомогою кнопок < (переміщає виділене поле у список Поля нової таблиці (Поля новой таблицы)), << (переміщає усі поля з списку Зразки полів (Образцы полей) у список Поля нової таблиці (Поля новой таблицы)), > (знищує виділене поле з списку Поля нової таблиці (Поля новой таблицы)), >> (знищує всі поля із списку Поля нової таблиці (Поля новой таблицы));

• задати ім‘я таблиці і визначити спосіб встановлення ключа (автоматично Access чи самостійно);

• вказати дії після створення: відкрити таблицю для зміни структури, безпосереднього введення даних чи введення даних за допомогою форми.

• Переміщення між цими вікнами здійснюється за допомогою кнопок Назад (Назад), Далі (Далее). Зупинити процес створення БД можна за допомогою кнопки Відмінити (Отменить), а завершити за допомогою кнопки Готово (Готово).

4. Введення даних в таблиці

Після задання структури й імені таблиці можна безпосередньо ввести дані до неї. Для цього потрібно перейти в Режим таблиці. Цей режим установлюється подвійним клацанням мишею по піктограмі таблиці після відкриття бази даних. На екрані з'явиться вікно із зображенням рядків таблиці, в якому можна вводити до таблиці всі необхідні дані.

У процесі заповнення таблиці можна переміщатися між різними полями і рядками за допомогою клавіш управління курсором, а також клавіші Tab ( клавіші Shift+Tab забезпечують переміщення курсора у зворотньому напрямку).

Заповнюючи таблиці, можна використовувати звичайні прийоми редагування, що використовуються при роботі в текстових редакторах.

5. Звязки між таблицями

Відношення "один-до-багатьох" означає, що одному запису таблиці відповідає кілька записів іншої таблиці.

У відношенні "один-до-одного" одному запису в головній таблиці відповідає один запис зв'язаної таблиці.

Відношення "багато-до-багатьох" це відношення між двома таблицями, яке здійснюється з допомогою відношень "один-до-багатьох" через третю, зв'язану таблицю.

Запитання та завдання

1. Поле, яке містить записи, що не повторюються, називається ... (ключовим)

2. Вам предствлені приклади сукупності інформаційних об'єктів.

1. Учень (Номер учня, ПІБ, Дата народження, клас);

2. Успішність (Номер учня, ПІБ, Середній бал);

3. Вчитель (Код вчителя, ПІБ, Посада).

Визначте первинний ключ в кожній моделі.

3. Які режими передбачені для створення таблиць в MS Access?

(Режим таблиці, Конструктор, Майстер таблиць, Імпорт таблиць, Зв'язування таблиць)

4. Який зв'язок може існувати між таблицями?

(Один-до-одного, багато-до-одного, багато-до-багатьох)

5. Чи зміниться структура БД, якщо видалити якесь поле?

6. Чи можуть повторюватися імена полів у одній таблиці?

7. Чи може поле містити не однорідну інформацію (числа, текст та інші типи даних)?

8. Які бувають типи даних?

• Текстовий

• Числовий

• Дата/час

• Логічний

• Грошовий

• MEMO

• Лічильник

• Об'єкт OLE

• Гіперпосилання

• Майстер підстановок

ІІІ. Коротке узагальнення уроку та домашнє завдання.

1. Таблиця — це набір поіменованих полів, в яких описуються властивості об'єктів.

2. Таблиці створюють так, щоб вони відповідали принаймі трьом нормальним формам.

3. Таблицю можна створити кількома способами.

4. Таблиця може містити дані різних типів.

5. Між таблицями можна встановити зв'язок. Є такі типи зв'язку: "один-до-одного", "багато-до-одного", "багато-до-багатьох".

Дом. зав. вивч конспект, створити таблиці: Учень, Вчитель, Успішність та встановити звязки